ke stažení ve formátu PDF

I. Úvodní ustanovení

1. VOP free2work vydává společnost Free2group s.r.o., IČO: 02103460, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 215535 (dále jen „Poskytovatel“) v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“).
2. VOP free2work se stávají součástí Členské smlouvy o užívání služeb free2work a případných jejich dodatků (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a klientem – tj. fyzickou osobou nebo právnickou osobou, který se na základě Smlouvy stane členem projektu free2work (dále jen „Člen“). Poskytovatel a Člen mohou být společně označováni jako Smluvní strany. VOP free2work určují některé části obsahu Smlouvy a doplňují ji.

II. Definice pojmů

1. Ve vzájemných vztazích mezi Poskytovatelem a Členem mají níže uvedené pojmy tento význam:
„free2work“ – projekt provozovaný Poskytovatelem, založený za účelem poskytování coworkingových služeb spojených s užíváním sdíleného pracovního prostoru a administrativní podpory v Objektu free2work.
„Coworking“ – koncept sdíleného pracovního prostoru.
„Objekt free2work“ – je objekt, ve kterém jsou poskytovány Členům služby projektu free2work. Nachází se v budově umístěné na adrese Karlovo náměstí 325/7, Praha 2 – Nové Město, 120 00, ve 4. nadzemním podlaží a poskytuje svým Členům sdílený pracovní prostor - openspace s recepcí, dále v otevírací době kuchyňku a prostor Lounge. Ke vstupu do hlavní budovy slouží 24 hodinová služba na vrátnici.
„Člen“ – členem se může stát tuzemská a/nebo zahraniční fyzická a/nebo právnická osoba, která je plně svéprávná a která uzavřela Smlouvu s Poskytovatelem. Členství se vztahuje pouze na Člena a je zásadně nepřenosné.
„Nečlen“ – osoba odlišná od Člena, jež neuzavřela s Poskytovatelem Smlouvu, avšak má zájem využívat služeb free2work.
„Tarif“ – tarifem se rozumí druh členství Člena založený Smlouvou, když free2work nabízí tarify Almost Free, Total Free, Absolut Free pro fyzické osoby a tarify Free Company a Free NPO pro právnické osoby, rozsah poskytovaných služeb v rámci jednotlivých Tarifů je blíže popsán v článku III. těchto VOP free2work.
„Identifikační karta“ – karta, která slouží k prokázání platného členství Člena, vstupu do Objektu free2work a k evidenci a úhradě dalších služeb poskytovaných Členovi. Člen je povinen nahlásit svůj příchod a odchod do Objektu free2work přiložením Identifikační karty k terminálu umístěném na recepci Objektu free2work.
„Vstupní karta“ – karta, která slouží ke vstupu přes elektronické turnikety do hlavní budovy u vrátnice, která se nachází za hlavním vchodem do budovy.
„Fixní stůl“ - je stůl Člena s tarifem Absolut Free, Free Company nebo Free NPO, který není k dispozici ostatním Členům a Nečlenům. Fixní stůl je opatřen jmenovkou Člena.
„Volné stoly“ – jsou všechny ostatní stoly, které nejsou Fixními stoly a jsou k dispozici všem členům s tarifem Almost Free, Total Free a Nečlenům.
„Lounge“ – prostor definovaný v čl. VI. těchto VOP free2work.
„Zúčtovací období“ - představuje kalendářní měsíc.
„Akce“ – jsou akce pořádané dle ujednání článku XI. těchto VOP free2work.

III. Druhy členství, Nečlenové, návštěvníci Akcí


1. Členství se dělí na základě platných Tarifů na Almost Free, Total Free, Absolut Free pro fyzické osoby a Free Company a Free NPO pro právnické osoby.
• Tarif Almost Free nabízí Členům k dispozici pracovní místo u Volných stolů celkem na 5 pracovních dní v otevírací době coworkingové kanceláře, tj. Objektu free2work v jednom zúčtovacím období, a to bez ohledu na celkový počet odpracovaných hodin v rámci těchto dní a otevírací doby Objektu free2work. Člen obdrží Vstupní a Identifikační kartu. Dále Člen získává řadu výhod a zvýhodněných nabídek na další poskytované služby free2work, přístup do prostoru Lounge a přístup do kuchyňky v otevírací době.
• Tarif Total Free nabízí Členům pracovní místo u Volných stolů neomezeně v rámci otevírací doby coworkingové kanceláře free2work. Člen obdrží Vstupní a Identifikační kartu. Dále člen získává řadu výhod a zvýhodněných nabídek na další poskytované služby free2work, přístup do prostoru Lounge a přístup do kuchyňky v otevírací době.
• Tarif Absolut Free poskytuje Členovi časově neomezený přístup k vlastnímu Fixnímu stolu, a to nezávisle na otevírací době coworkingové kanceláře. Člen proto obdrží vedle Vstupní a Identifikační karty rovněž i klíč od Objektu free2work. Dále Člen získává řadu výhod a zvýhodněných nabídek na další poskytované služby free2work, neomezený přístup do prostoru Lounge a přístup do kuchyňky v otevírací době.
• Tarif Free Company je určen pro právnické osoby. Člen s Tarifem Free Company získá k užívání Fixní stůl pro 4 osoby a přístup až pro 4 osoby v jeden okamžik. Celkový možný počet osob, které mohou využít vstup do coworkingové kanceláře na účet Člena s Tarifem Free Company je 8. Člen předem sdělí Poskytovateli seznam maximálně 8 osob s uvedením jejich jména a příjmení, které mohou využívat služby jménem Člena s Tarifem Free Company. Člen s Tarifem Free Company obdrží až 8 ks Vstupních karet, až 8 ks Identifikačních karet a až 8 ks Klíčů od Objektu free2work. Dále člen získává řadu výhod a zvýhodněných nabídek na další poskytované služby free2work, neomezený přístup do prostoru Lounge a přístup do kuchyňky v otevírací době.
• Tarif Free NPO je určen pouze pro neziskové organizace a vztahují se na něj stejná pravidla jako na Člena s Tarifem Free Company.
2. Ceny jednotlivých Tarifů, dalších a doplňkových služeb se řídí platným Ceníkem a Návštěvním řádem.
3. Nečlenové jsou oprávněni využívat sdílený pracovní prostor Objektu free2work jednorázově, to však pouze dle individuálního a jednorázového rozhodnutí Poskytovatele. Nárok na Volný stůl pro Nečleny nemůže být jakkoliv vymáhán.
4. V případě konání Akce, se smluvní vztah mezi Poskytovatelem a účastníky Akce, řídí samostatnou smlouvou uzavřenou vždy individuálně mezi Poskytovatelem a pořadatelem Akce, těmito VOP free2work, Návštěvním řádem a Ceníkem a/nebo v případě Akcí pořádaných Poskytovatelem Návštěvním řádem, těmito VOP free2work a Ceníkem.

IV. Vznik, trvání a ukončení členství

1. Členství v projektu free2work vzniká podpisem Smlouvy.
2. Členství je uzavíráno na dobu uvedenou ve Smlouvě s možností dalšího prodloužení způsobem a za podmínek uvedených ve Smlouvě.
3. Členství je uzavíráno na dobu určitou nebo neurčitou, s tím, že v případě uzavření členství na dobu určitou, může být to uzavřeno jako členství krátkodobé dle individuálního ujednání Člena a Poskytovatele a členství dlouhodobé v délce trvání 6 (šesti) po sobě jdoucích Zúčtovacích období nebo 12 (dvanácti) po sobě jdoucích Zúčtovacích období.

4. Členství zaniká uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno, dohodou Smluvních stran nebo písemnou výpovědí s účinností od prvého dne Zúčtovacího období následujícího po Zúčtovacím období, v němž byla výpověď jedné ze stran doručena druhé smluvní straně.
5. Poskytovatel a/nebo Člen je oprávněn vypovědět členství druhé smluvní straně na základě písemné výpovědi s účinností od prvého dne Zúčtovacího období následujícího po Zúčtovacím období, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně s tím, že Poskytovatel je v takovém případě povinen vrátit Členovi v poměrné výši alikvotní částku za nevyčerpané období členství. To neplatí v případě porušování povinností stran Člena daných mu těmito VOP free2work, Smlouvou, Návštěvním řádem, Ceníkem a platnými právními předpisy, tak jak je uvedeno v odst. 7 tohoto článku těchto VOP free2work. V takovém případě je výpověď Poskytovatele účinná prvým dnem následujícím po doručení výpovědi Členovi a Člen nemá nárok na vrácení alikvotní částky za nevyčerpané období.
6. V případě dlouhodobého členství – tj. členství, které je uzavíráno na dobu 6 (šesti) nebo 12 (dvanácti) Zúčtovacích období po sobě jdoucích, je Člen oprávněn vypovědět členství na základě písemné výpovědi s účinností od prvého dne Zúčtovacího období následujícího po Zúčtovacím období, v němž byla výpověď stran Člena doručena Poskytovateli s tím ale, že Člen je v takovém případě povinen uhradit Poskytovateli odměnu za celou dobu trvání Členství. Pro vyloučení všech pochybností Poskytovatel výslovně uvádí, že v případě dlouhodobého členství se neuplatní aplikace první věty odst. 5 tohoto článku těchto VOP free2work.
7. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Členovi (bez rozdílu délky trvání členství) v případě, že Člen poruší tyto VOP free2work, Smlouvu, Návštěvní řád, Ceník a platné právní předpisy, zejména tím, že:
- svým chováním porušuje VOP free2work a/nebo Návštěvní řád a/nebo jeho chování je v přímém rozporu s konceptem Coworkingu, jakožto sdíleného pracovního prostoru
a/nebo
- je v prodlení s úhradou peněžních závazků vůči Poskytovateli vyplývajících z jejich smluvního vztahu více jak 25 dní.
V. Přístup ke službám free2work a do Objektu free2work
1. Otevírací doba coworkingové kanceláře, tj. Objektu free2work je v pracovních dnech od pondělí do pátku od 8:00 hodin do 18:00 hodin. O víkendech a státních svátcích má
4
kancelář free2work zavřeno a je přístupna pouze členům s tarify Absolut Free, Free Company a Free NPO.
2. Nárok na poskytované služby se liší dle Tarifu Člena.
3. Člen s tarifem Almost Free získá přístup k Volnému stolu v otevírací době kanceláře do maximální výše čerpání pěti pracovních dní, bez ohledu na celkový počet odpracovaných hodin v rámci těchto dní. Maximální počet hodin je tak 50/týden. K těmto účelům obdrží Vstupní a Identifikační kartu, dále přístup k vysokorychlostnímu internetu (pevné i Wifi připojení) a přístup do prostoru Lounge a do kuchyňky v otevírací době kanceláře.
4. Člen s tarifem Total Free obdrží Vstupní a Identifikační kartu a přístup k Volnému pracovnímu stolu neomezeně v rámci otevírací doby kanceláře, dále přístup k vysokorychlostnímu internetu (pevné i Wifi připojení) a přístup do prostoru Lounge a do kuchyňky v otevírací době kanceláře.
5. Člen s tarifem Absolut Free získá časově neomezený přístup k čerpání služby sdíleného pracovního prostoru a k tomu k vlastnímu užívání Fixní stůl opatřený jmenovkou. Vedle Vstupní a Identifikační karty proto obdrží rovněž Klíč od Objektu free2work, aby mohl svůj pracovní rozvrh plánovat zcela podle svých potřeb. Dále získá přístup k vysokorychlostnímu internetu (pevné i Wifi připojení) a neomezený přístup do prostoru Lounge a do kuchyňky v otevírací době kanceláře.
6. Člen s tarifem Free Company a Free NPO získá rovněž časově neomezený přístup k čerpání služby sdíleného pracovního prostoru, a to až pro 4 osoby najednou k Fixnímu stolu opatřenému jmenovkou – názvem, pod kterým čerpá členství. Službu sdíleného pracovního prostoru nemohou v jednu chvíli čerpat více jak 4 osoby ze seznamu maximálně 8 osob předem předanému Poskytovateli. Dále získá přístup k vysokorychlostnímu internetu (pevné i Wifi připojení) a neomezený přístup do prostoru Lounge a do kuchyňky v otevírací době kanceláře.
7. Poskytovatel si vyhrazuje právo využít prostor coworkingové kanceláře pro pořádání Akcí. V tomto případě bude všem Členům krátkodobě poskytnuta náhrada pracovního místa v zasedacích místnostech.
8. Mimo pracovní dobu kanceláře free2work mají vstup do prostor pouze Členové s Tarifem Absolut Free, Free Company a Free NPO. Vstup pro návštěvy či doprovod Členů mimo pracovní dobu je možný pouze po předchozí domluvě Člena s Provozovatelem a za podmínek stanovených individuálně Poskytovatelem.

VI. Další služby

1. Prostor Lounge slouží jako odpočinková zóna a rovněž jako prostor ke krátkodobým jednáním a schůzkám Členů se svými klienty (maximálně do 1 hodiny trvání). Prostor Lounge neslouží pro delší pracovní jednání či meetingy, k tomuto účelu je pro Členy k dispozici možnost rezervace zasedací místnosti nebo možnost doprovodu k pracovnímu stolu za zvýhodněných cenových podmínek.
2. Kuchyňka s obsluhou je k dispozici všem Členům v otevírací době kanceláře free2work.
VII. Vstupní karty, identifikační karty, klíče
1. Člen s tarifem Almost Free, Total Free a Absolut Free obdrží do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy Vstupní kartu, Členové s tarifem Free Company a Free NPO pak
5
v uvedené lhůtě až 8 Vstupních karet, dle požadavku Člena. Vstupní karta je nepřenosná a je majetkem Poskytovatele, Člen má povinnost se o ni starat s přiměřenou péčí, chránit ji před poškozením, zničením, odcizením či zneužitím třetí osobou, nesmí ji nikomu půjčovat a v případě nálezu cizí Vstupní karty je povinen tuto nalezenou Vstupní kartu odevzdat na recepci free2work při první návštěvě. V případě ztráty či zničení Vstupní karty je člen povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na recepci free2work (i telefonicky, či e-mailovou poštou). V případě ztráty či zničení Vstupní karty bude Členovi účtován poplatek ve výši 200,- Kč. Vstupní karta slouží ke vstupu přes elektronické turnikety do hlavní budovy u vrátnice, která se nachází za hlavním vchodem do budovy Objektu free2work.
2. Člen s tarifem Almost Free, Total Free a Absolut Free obdrží do 5 pracovních dnů od podpisu Smlouvy rovněž Identifikační kartu, členové s tarifem Free Company a Free NPO pak v uvedené lhůtě až 8 Identifikačních karet, dle požadavku Člena. Identifikační karta je nepřenosná. Identifikační karta je majetkem Poskytovatele, člen má povinnost se o ni starat s přiměřenou péčí, chránit ji před poškozením, zničením, odcizením či zneužitím třetí osobou, nesmí ji nikomu půjčovat a v případě nálezu cizí Identifikační karty je povinen tuto nalezenou Identifikační kartu odevzdat na recepci free2work při první návštěvě. V případě ztráty či zničení Identifikační karty je člen povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na recepci free2work (i telefonicky, či e-mailovou poštou). V případě ztráty či zničení Identifikační karty bude Členovi účtován poplatek ve výši 200,- Kč. Identifikační karta slouží k prokázání platného členství, vstupu do Objektu free2work a k evidenci a úhradě dalších služeb poskytovaných Členovi. Člen je povinen nahlásit svůj příchod a odchod přiložením Identifikační karty k terminálu umístěnému na recepci free2work.
3. Člen s tarifem Absolut Free vedle Vstupní karty a Identifikační karty obdrží ještě Klíč od Objektu free2work (dále jen „Klíč“). Na Klíč se přiměřeně vztahují výše uvedené body.
4. Člen s tarifem Free Company nebo Free NPO obdrží až 8 Identifikačních karet. Tyto Identifikační karty jsou vydávány na jméno, přiděleny jsou ovšem k jednomu fakturačnímu účtu Člena. Jmenný seznam maximálně 8 osob, které Člen dopředu sdělí Poskytovateli lze měnit vždy k 1. dni v kalendářním měsíci, po individuálním předchozím souhlasu Poskytovatele i častěji. Člen odpovídá za to, že osoby uvedené v seznamu budou respektovat a dodržovat výše uvedená ustanovení, jakož i VOP free2work, Smlouvu, Návštěvní řád a Ceník. Obdobně Člen obdrží až 8 Vstupních karet a až 8 Klíčů. Na Klíče se přiměřeně použijí ustanovení výše.
5. Bez prokázání se Identifikační kartou nemá Člen právo na čerpání služeb.
6. V případě ukončení členství je Člen povinen vrátit Vstupní kartu, Identifikační kartu a Klíč do 5 pracovních dní ode dne ukončení členství.

VIII. Elektronický systém – Členská sekce

1. Člen s podpisem Smlouvy získá přístup do Členské sekce na internetových stránkách www.free2work.cz v záložce „Vstup pro členy“ (dále jen „Členská sekce“), kde může sledovat rozsah využívání služeb.
2. Členská sekce slouží rovněž jako rezervační systém.
IX. Návštěvní řád
1. Doplňuje tyto VOP free2work a je jejich nedílnou součástí.
2. Je nepřetržitě umístěn v Objektu free2work.
6
3. Stanoví pro Členy osobu odpovědnou za Poskytovatele pro účely zmíněné ve Smlouvě.
4. Stanoví ceny za variabilní výrobky a další služby (viz. níže).
X. Další služby
1. Dalšími službami poskytovanými Členům mimo členství a mimo zvolený Tarif, jsou zejména:
• Rezervace zasedacích místností:
Kancelář free2work nabízí rovněž dvě zasedací místnosti určené ke krátkodobému užívání. Členové si zasedací místnost a případně i další služby a vybavení rezervují pomocí Členské sekce na www.free2work.cz nebo na emailu pronajem@free2work.cz. Ceny užívání jednotlivých zasedacích místností se řídí platným Ceníkem.
V případě zrušení rezervace později než 24 hodin před započetím užívání, bude Členovi účtován storno poplatek ve výši ceny rezervace. Pro rezervaci zasedacích místností na termín pozdější než 24 hodin před započetím rezervace je nutno rezervaci provést na e-mailové adrese pronajem@free2work.cz. V takovém případě Poskytovatel neručí, že zasedací místnost bude k dispozici.
• Projektor
Velká zasedací místnost a konferenční sál disponují full HD projektory s HDMI připojením. Cena za hodinu užívání projektorů je upravena Ceníkem.
• Sdílená asistentka
Členové mohou využít služby asistentky pro výpomoc s běžnou kancelářskou agendou, jako je například sepsání zápisu ze zasedání, rozeslání korespondence, diktování textů, fyzické vyřízení záležitostí na úřadech, tvorba elektronických dokumentů (prezentace aj.), vyřízení hovorů v době meetingu či schůzky, svolání porady atp. Rozsah služby je vždy odvislý od předem stanovené domluvy Člena a asistentky. Cena služby sdílené asistentky je upravena Ceníkem. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku služby s ohledem na aktuální vytíženost asistentky.
• Tisk
Členům a návštěvníkům je v otevírací době k dispozici laserová tiskárna se scannerem a kopírkou. Pro tisk a kopírování je zapotřebí kontaktovat přítomného office managera či asistentku. Cena tisku a kopírování je upravena Ceníkem.
• Uzamykatelná skříňka
Členové si mohou měsíčně pronajmout uzamykatelnou skříňku. Ceny pronájmu uzamykatelné skříňky se liší dle zvoleného Tarifu a jsou upraveny v Ceníku. Provozovatel ručí za obsah skříňky do maximální výše 2.000,- Kč. Věci vyšší hodnoty než 2.000,- Kč není Člen oprávněn ve skříňce uchovávat.
Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednané další služby dle tohoto článku s ohledem na jeho aktuální vytíženost.

XI. Akce

1. V souladu s konceptem Coworkingu je Objekt free2work využíván rovněž pro pořádání akcí různého druhu. Na akce pořádané Poskytovatelem, které jsou určeny pro veřejnost a Členy free2work získávají Členové zvýhodněný vstup dle platného Ceníku. Seznam aktuálních plánovaných akcí je uveřejňován na internetových stránkách www.free2work.cz v záložce „Kalendář akcí“.
2. Po předchozí domluvě Členů s Poskytovatelem mohou Členové pořádat vlastní komunitní akce, a to na základě samostatně uzavřené smlouvy s Poskytovatelem. Tyto akce nejsou výdělečného charakteru a za obsah a průběh ručí stanovený organizátor.

XII. Ceník

1. Poskytovatel má za poskytování služeb Členovi nárok na úplatu (dále jen „Platba za členství“) dle Ceníku, který upravuje cenu dle jednotlivých Tarifů za služby poskytované Členovi Poskytovatelem (dále jen „Ceník“). Ceník je k dispozici v Objektu free2work nebo na internetových stránkách www.free2work.cz.
2. Poskytovatel je oprávněn jednorázově změnit aktuální Ceník, a to pouze za předpokladu, že k takové změně dojde 1x (jedenkrát) za dobu trvání Členství na dobu určitou a 1x (jedenkrát) za období 12 (dvanácti) po sobě jdoucích Zúčtovacích období v případě členství na dobu neurčitou.
XIII. Platební podmínky
1. Platba za členství ve výši dle zvoleného Tarifu stanoveného v Ceníku je splatná vždy 7. den Zúčtovacího období, na které je platba určena na účet Poskytovatele, č.ú. 107-7470310267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. nebo hotově na recepci free2work v otevírací době kanceláře, neurčí-li Smlouva jinak. Jako variabilní symbol platby uvede Člen číslo konkrétní faktury. Datum uskutečnění zdanitelného plnění pak bude vždy 1. den Zúčtovacího období – tedy 1. den kalendářního měsíce.
2. Platba za další a doplňkové služby je možná buď pomocí uhrazení zálohy na služby prostřednictvím přednabité Identifikační karty Člena na recepci free2work nebo hotově rovněž na recepci free2work. Stav svého účtu a rozsah čerpání služeb může Člen sledovat ve své Členské sekci Elektronického systému. V případě ukončení členství je Členovi vrácena nevyčerpaná částka ze zálohy na služby.
3. Pro případ prodlení Člena s úhradou jakékoliv platby podle Smlouvy a/nebo těchto VOP free2work, a/nebo Návštěvního řádu sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,5% denně z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

XIV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Člen se zavazuje dodržovat povinnosti stanovené VOP free2work, Smlouvou, Ceníkem, jakož i Návštěvním řádem.
2. Člen se zavazuje hradit řádně a včas veškeré poplatky, k jejichž úhradě je povinen, a to dle Smlouvy, VOP free2work, Návštěvního řádu a Ceníku.
3. Poskytovatel je povinen umožnit Členovi řádný a nerušený výkon práv a povinností dle Smlouvy, VOP free2work, Návštěvního řádu.
8
4. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou následkem ušlého zisku, ztráty důvěrných či jiných informací, přerušení obchodní činnosti, škody na zdraví, ztráty soukromí, nemožnosti splnění povinnosti vyplývající z obchodní činnosti, nedbalosti, peněžní ztrátě nebo jakékoli ztrátě vzniklé v souvislosti s užíváním nebo naopak nemožností užívat Objekt free2work nebo služby s ním spojené.
5. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, krádež nebo poškození osobního majetku Člena, který měl Člen odložený na místě, jež pro odkládání nebyla výslovně určena. Osobním majetkem Člena se rozumí zejména notebook, mobilní telefon, tablet, oblečení, zavazadlo, peněženka, hodinky nebo knihy.

XIV. Změny V.O.P. a Návštěvního řádu

1. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně v přiměřeném rozsahu změnit tyto VOP free2work. O této změně však musí být Člen informován, a to prostřednictvím zaslání oznámení o změně na kontaktní e-mail Člena nejméně 15 dní předem a takovou změnu lze provést pouze vždy k 1. dni kalendářního měsíce. Člen na základě této změny může ukončit členství, a to písemnou výpovědí dle čl. IV. těchto VOP free2work.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně flexibilně měnit Návštěvní řád v souladu s operativní praxí bezkonfliktního fungování konceptu Coworkingu a pro stanovování variabilních cen za další služby, které si člen individuálně přiobjednává, a nejsou zahrnuty v Tarifu.

XV. Doručování

1. Jakékoliv oznámení nebo dokument, který má být doručen podle Smlouvy, může být doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou Smluvní straně, které má být doručen, na její adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé Smluvní straně ve shodě s tímto článkem nebo pomocí e-mailové adresy uvedenou v záhlaví Smlouvy, nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou sdělila druhé Smluvní straně ve shodě s tímto článkem. Za prioritní způsob doručování se považuje doručování formou e-mailové zprávy. Jakékoli takové oznámení nebo dokument budou považovány za doručené:
(i) jestliže byl doručen osobně, v době doručení či v době odmítnutí převzetí, nebo
(ii) jestliže byl odeslán poštou a existují pochybnosti o datu doručení, pátý pracovní den po dni, kdy byl předán poště.
(iii) jestliže byl odeslán elektronickou poštou (e-mailem) a existují pochybnosti o datu doručení, pátý pracovní den, kdy byl odeslán odesílající smluvní stranou.
2. Při prokazování doručení bude stačit prokázat, že doručení bylo uskutečněno, že obálka obsahující oznámení nebo dokument byla řádně adresována a předána poště jako předem placená doporučená poštovní zásilka, že e-mailová zpráva byla odeslána z e-mailové schránky odesílatele.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Člen souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, se zpracováním osobních údajů, které budou Členem Poskytovateli sděleny v souvislosti s uzavíráním, trváním a ukončením Smlouvy. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých Poskytovateli je udělen k účelům jednání o uzavření Smlouvy, za účelem poskytnutí členství a úkonům souvisejícím s poskytnutím členství a za účelem dalších postupů s tím spojených, a to na dobu trvání členství. Souhlas je dáván k následujícím osobním údajům: jméno a příjmení, název společnosti, datum narození, bydliště, kontaktní email a telefon, IČ, DIČ, bankovní spojení, fotografie Člena. Člen uděluje
svůj souhlas se zpracováním a předáváním osobních údajů dobrovolně a má právo ho kdykoli po ukončení platnosti Smlouvy odvolat. Člen má právo přístupu k osobním údajům poskytnutých Poskytovateli, jakož i právo na jejich opravu.
2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy.
3. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění, porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající ze Smlouvy, pak takové jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.
Tyto VOP free2work byly Poskytovatelem vydány v Praze dne 1. ledna 2015